Thứ hai, 18/10/2021, 23:36:15 PM

  • "TRƯỜNG THPT CẦU GIẤY THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP"

Công khai dự toán thu - chi Ngân sách nhà nước

12:47:19 26/02/2021

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT CẦU GIẤY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  04/QĐ-THPTCG

        Hà Nội, ngày  09  tháng  01 năm 2021

     

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021

của Trường THPT Cầu Giấy

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT CẦU GIẤY

          Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

          Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số  2406/QĐ-SGD&ĐT ngày 23 tháng 12  năm 2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

          Xét đề nghị của bộ phận kế toán,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Trường THPT Cầu Giấy  (theo biểu đính kèm).

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Điều 3. Bộ phận kế toán, các cá nhân và bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

  Nơi nhận:

- Sở Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo);

- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, KT.

         HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                           Lê Thị Hồng

 

 

Số TT Nội dung Dự toán được giao  
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí   (không phải ghi)
II Dự toán chi ngân sách nhà nước    
1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 13,822,253,000  
1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 12,907,153,000  
1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 915,100,000  
  Hỗ trợ chi phí học tập 3,100,000  
  Kinh phí mua sắm 912,000,000  

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT CẦU GIẤY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 200/QĐ-THPTCG

        Hà Nội, ngày  26  tháng 12  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách

năm 2020 của Trường THPT Cầu Giấy

 
 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT CẦU GIẤY

          Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

          Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC;

Căn cứ Quyết định số 2348/QĐ-SGDĐT ngày  16/12/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 ;

          Xét đề nghị của bộ phận kế toán,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Công bố công khai số liệu điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2020  của Trường THPT Cầu Giấy (theo biểu đính kèm).

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Điều 3. Bộ phận kế toán, các cá nhân và bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

  Nơi nhận:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, KT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                   

 

 

 Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính  
  Đơn vị: Trường THPT Cầu Giấy    
 Chương: 422    
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  
(Kèm theo Quyết định số 200/QĐ-THPTCG ngày 26/12/2020 của Hiệu trưởng Trường THPT Cầu Giấy)  
     Đơn vị tính: Đồng   
Số TT Nội dung Dự toán được giao  
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí   (không phải ghi)
B Dự toán chi ngân sách nhà nước  (78 944 000)   
I Nguồn ngân sách trong nước  (78 944 000)   
1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề  (78 944 000)   
1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên    
   - Điều chỉnh giảm theo Quyết định số 2348/QĐ-SGDĐT ngày 16/12/2020  (78 944 000)   
       
1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên    

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT CẦU GIẤY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/QĐ-THPTCG

        Hà Nội, ngày  08  tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách

năm 2020 của Trường THPT Cầu Giấy

 
 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT CẦU GIẤY

          Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

          Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC;

Căn cứ Quyết định số 2449/QĐ-SGDĐT ngày  31/12/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 ;

          Xét đề nghị của bộ phận kế toán,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Công bố công khai số liệu điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2020  của Trường THPT Cầu Giấy (theo biểu đính kèm).

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Điều 3. Bộ phận kế toán, các cá nhân và bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

  Nơi nhận:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, KT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                   

 

 

 Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính      
  Đơn vị: Trường THPT Cầu Giấy        
 Chương: 422        
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC      
(Kèm theo Quyết định số 03/QĐ-THPTCG ngày 08/01/2021 của Hiệu trưởng Trường THPT
Cầu Giấy)
     
     Đơn vị tính: Đồng       
Số TT Nội dung Dự toán được giao      
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí   (không phải ghi)  
B Dự toán chi ngân sách nhà nước  (191 402 000)       
I Nguồn ngân sách trong nước  (191 402 000)       
1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề  (191 402 000)       
1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
   - Điều chỉnh giảm theo Quyết định số 2449/QĐ-SGDĐT ngày 31/12/2020  (191 402 000)       
  Kinh phí ngân sách Thành phố cấp bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương do tăng mức lương cơ sở lên 1.490.000 đồng/tháng  ( 53 223 000)       
  10% tiết kiệm chi khác để chi cải cách tiền lương  10 220 000       
  Chi khác ngoài lương (sau khi trừ 10% tiết kiệm để cải cách tiền lương)  (146 399 000)       
1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
           

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:

(+84)

Tư vấn tuyển sinh 01

Tel: 024.62813027

Tư vấn tuyển sinh 01

Tel: 024.62813028

Liên kết website

Bản đồ đường đi

Bản đồ đường đi trung học phổ thông cầu giấy

Thống kê truy cập

Đang online:8

Đã truy cập:971303