Thứ ba, 19/10/2021, 00:29:03 AM

  • "TRƯỜNG THPT CẦU GIẤY THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP"

Công khai quyết toán ngân sách năm 2019

20:05:52 10/07/2020

 

Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

           

 Đơn vị: Trường THPT Cầu Giấy

       

 Chương: 422

       

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT CẦU GIẤY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 121/QĐ-THPTCG

        Hà Nội, ngày  24  tháng  6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019

của Trường THPT Cầu Giấy

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT CẦU GIẤY

          Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

          Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC;

Căn cứ Thông báo số 1930/TB-SGDĐT ngày 19/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019 đối với Trường THPT Cầu Giấy;

          Xét đề nghị của bộ phận kế toán.

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 của Trường THPT Cầu Giấy (theo biểu đính kèm).

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Điều 3. Bộ phận kế toán, các cá nhân và bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

  Nơi nhận:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, KT.

 

 

 


         HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                   

 

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:

(+84)

Tư vấn tuyển sinh 01

Tel: 024.62813027

Tư vấn tuyển sinh 01

Tel: 024.62813028

Liên kết website

Bản đồ đường đi

Bản đồ đường đi trung học phổ thông cầu giấy

Thống kê truy cập

Đang online:6

Đã truy cập:971341