Thứ hai, 18/10/2021, 23:15:23 PM

  • "TRƯỜNG THPT CẦU GIẤY THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP"

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT CẦU GIẤY

18:04:35 06/07/2020

 

TRƯỜNG THPT CẦU GIẤY        
DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT CẦU GIẤY
STT STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Giới tính Trình độ chuyên môn Công việc chính hiện nay
1 2 3 4 5 6 7
  I. Ban giám hiệu        
1 1 Lê Thị  Hồng 20.10.1967 Nữ Thạc sĩ Văn  Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng
2 2 Nghiêm Chí Thành 15.10.1970 Nam Thạc sĩ Toán Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng
3 3 Đinh Thị Nga 09/03/1971 Nữ Thạc sĩ Hóa Phó Hiệu trưởng
4 4 Bùi Thùy Linh 02/10/1981 Nữ Thạc sĩ văn Phó Hiệu trưởng
  II. Giáo viên
  Môn Toán        
5 1 Trần T. Lan Phương 05.11.1974 Nữ Thạc sỹ Toán GV Toán
6 2 Lộc Thị Hằng 02.01.1973 Nữ ĐHSP Toán GV Toán
7 3 Nguyễn Thị Mai Lan 26.09.1970 Nữ Thạc sỹ Toán GV Toán
8 4 Đinh Hoàng Hải 27.10.1976 Nam Thạc sỹ Toán GV Toán
9 5 Trần Thị Ngọc Lan 05.03.1964 Nữ ĐHSP Toán GV Toán
10 6 Đinh Trọng Quân 26.10.1966 Nam Thạc sỹ Toán GV Toán
11 7 Nguyễn Thị Nhài 15.08.1964 Nữ ĐHSP Toán GV Toán
12 8 Đoàn Bá Thanh 18.10.1983 Nữ Thạc sỹ Toán GV Toán
13 9 Hoàng T.  Hồng Minh 15.10.1985 Nữ Thạc sỹ Toán GV Toán
14 10 Nguyễn Thu Hằng 18.01.1983 Nữ Thạc sỹ Toán GV Toán
15 11 Phạm Thị Thu Hường 26.05.1977 Nữ Thạc sỹ Toán GV Toán
16 12 Nguyễn Thị Minh 04.06.1978 Nữ Thạc sỹ Toán GV Toán
17 13 Bùi Phương Liên 03/20/1984 Nữ Thạc sỹ Toán GV Toán
18 14 Hoàng Thị Huyền 23.08.1980 Nữ Thạc sỹ Toán GV Toán
19 15 Nguyễn Thị Thu Hằng 04.06.1982 Nữ Thạc sỹ Toán GV Toán
  Môn Lý        
20 1 Nguyễn Thị Thanh 25/01/1973 Nữ ĐHSP Lý GV Lý
21 2 Chu Thị Hải  10/12/1984 Nữ Thạc sĩ Lý GV Lý
22 3 Đào Thị Thảo 22/19/1972 Nữ ĐHSP Lý GV Lý
23 4 Trần Quốc Đảm 01/01/1978 Nam Thạc sĩ Lý GV Lý
24 5 Đàm Thị Hoàn 06/08/1977 Nữ ĐHSP Lý GV Lý
25 6 Nguyễn Thi Hường 18/09/1975 Nữ ĐHSP Lý GV Lý
26 7 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 10/04/1982 Nữ Thạc sĩ Lý GV Lý
27 8 Nguyễn Phương Lan 30/07/1979 Nữ Thạc sĩ Lý GV Lý
28 9 Đỗ Thị Vân Anh 26/01/1985 Nữ Thạc sĩ Lý GV Lý
    Môn Hóa        
29 1 Lê Thị Ngọc 24/12/1970 Nữ Thạc sĩ Hóa GV Hóa
30 2 Trần  Phương Thuỳ 31/01/1983 Nữ Thạc sĩ Hóa GV Hóa
31 3 Đinh T. Minh Nguyệt 05/08/1974 Nữ Thạc sĩ Hóa GV Hóa
32 4 Nguyễn T. Thu Hương 11/04/1978 Nữ Thạc sĩ Hóa GV Hóa
33 5 Ngô Thị Hồng Hảo 09/04/1981 Nữ Thạc sĩ Hóa GV Hóa
34 6 Nguyễn Thị Thảo 05/09/1984 Nữ Thạc sĩ Hóa GV Hóa
35 7 Nguyễn Huy Diện 04/01/1969 Nam ĐHSP Hóa GV Hóa
    Môn Sinh        
36 1 Nguyễn Thị Đượm 26/02/1976 Nữ ĐHSP Sinh - KTNN GV Sinh
37 2 Nông Thị Tố Như 08/11/1973 Nữ ĐHSP Sinh - KTNN GV Sinh
38 3 Vũ Thị Nhung 16/05/1977 Nữ ĐHSP Sinh GV Sinh
39 4 Bùi Thị Lan Hương 28/07/1978 Nữ ĐHSP Sinh GV Sinh
40 5 Mai Thị Liên 08/07/1976 Nữ Thạc sĩ Sinh  GV Sinh
    Môn KTCN        
41 1 Kim Thị Canh 29/01/1981 Nữ ĐHSP KTCN GV KTCN
42 2 Hà Mai Chinh 23/06/1975 Nữ ĐHSP KTCN GV KTCN
    Môn KTNN        
43 1 Trần Thị Huệ 20/08/1987 Nữ Thạc sĩ Sinh - KTNN GV KTNN
44 2 Phạm T. Phương Thùy 09/09/1983 Nữ Thạc sĩ Sinh - KTNN GV KTNN
    Môn Ngữ Văn        
45 1 Cấn Thị Hồng Liên 27/04/1977 Nữ Thạc sĩ văn GV Văn
46 2 Phạm Thị Thu Huyền 30/03/1981 Nữ Thạc sĩ văn GV Văn
47 3 Hoàng Tố Nga 01/09/1967 Nữ Thạc sĩ văn GV Văn
48 4 Phạm Thị Xuyến 02/04/1973 Nữ Tiến sĩ văn GV Văn
49 5 Trần Hoàng Châu Hà 07/01/1978 Nữ ĐHSP văn GV Văn
50 6 Lê Thị Anh 10/01/1976 Nữ Thạc sĩ văn GV Văn
51 7 Nguyễn Thị Huệ Tâm 23/09/1978 Nữ Thạc sĩ văn GV Văn
52 8 Hoàng Thị Hiền 18/07/1974 Nữ Thạc sĩ văn GV Văn
53 9 Nguyễn Thị Phương 29/10/1980 Nữ Thạc sĩ văn GV Văn
54 10 Đàm Thị  Phương Thu 03/04/1976 Nữ Thạc sĩ văn GV Văn
55 11 Phùng Thị Mơ 11/03/1978 Nữ ĐHSP văn GV Văn
56 12 Nguyễn Thị Nhuận 1974 Nữ Thạc sĩ văn GV Văn
    Môn Sử        
57 1 Bùi Thị Hà 05/10/1977 Nữ Thạc sĩ Lịch sử GV Sử
58 2 Trịnh Thị Thư 05/12/1980 Nữ ĐHSP Sử GV Sử
59 3 Vũ Thị Chung 08/02/1980 Nữ Thạc sĩ Lịch sử GV Sử
60 4 Nguyễn Thị Thu Hà 29/09/1976 Nữ ĐHSP Sử GV Sử
    Môn Địa        
61 1 Vũ Thị Hường 12/08/1978 Nữ Thạc sĩ Địa lý GV Địa
62 2 Nguyễn T. Mai Hương 27/10/1979 Nữ ĐHSP Địa lý GV Địa
63 3 Trần Hoài Thu 04/08/1983 Nữ Thạc sĩ Địa lý GV Địa
64 4 Bùi Thị Trung 04/03/1978 Nữ ĐHSP Địa lý GV Địa
    Môn Tiếng Anh        
65 1 Nguyễn Thị Sen 30/09/1975 Nữ ĐHSP Anh văn GV Tiếng Anh
66 2 Nguyễn Thị Minh Hải 26/02/1974 Nữ ĐHSP Anh văn GV Tiếng Anh
67 3 Cao Thị Thanh Hà 22/12/1981 Nữ ĐHSP Anh văn GV Tiếng Anh
68 4 Lê Thị Thu Hiền 10/05/1968 Nữ ĐHSP Anh văn GV Tiếng Anh
69 5 Nguyễn Bích Hạnh 28/11/1981 Nữ ĐHSP Anh văn GV Tiếng Anh
70 6 Nguyễn Thu Phương 23/12/1979 Nữ Thạc sĩ Anh văn GV Tiếng Anh
71 7 Nguyễn Thị Thu Hoài 17/01/1975 Nữ Thạc sĩ Anh văn GV Tiếng Anh
72 8 Nguyễn Thị Hà 10/02/1974 Nữ ĐHSP Anh văn GV Tiếng Anh
73 9 Nguyễn Thị Bình 14/12/1975 Nữ Thạc sĩ Anh văn GV Tiếng Anh
74   Lê Thị Thu   Nữ Thạc sĩ Anh văn GV Tiếng Anh
    Môn GDCD        
75 1 Lê Thị Hằng 12/07/1981 Nữ ĐHSP GDCT GV GDCD
76 2 Nguyễn Thị Lan 16/10/1978 Nữ ĐHSP GDCT GV GDCD
    Môn TDTT        
77 1 Hà Hàn Tín 27/05/1987 Nam ĐHSP Thể dục GV Thể dục
78 2 Nguyễn Vinh Ngọc 27/01/1979 Nam ĐHSP Thể dục GV Thể dục
79 3 Phạm Khánh Hưng 01/04/1976 Nam ĐHSP Thể dục GV Thể dục
80 4 Lê Văn Toàn 03/10/1986 Nam ĐHSP Thể dục GV Thể dục
    Môn Tin        
81 1 Nguyễn Hữu Hải 02/02/1960 Nam ĐHSP Toán  GV Toán
82 2 Trần Minh Hiền 15/07/1985 Nữ Thạc sĩ Tin học GV Tin
83 3 Trần Thị Hà Anh 22/07/1987 Nữ ĐHSP Tin GV Tin
    Môn GDQP        
84 1 Nguyễn Thu Hiền 23/10/1980 Nữ Thạc sĩ GDQP GV GDQP
  III. Nhân viên
  Viên chức        
85 3 Nguyễn Thị Thủy 20/11/1981 Nữ ĐH Thư viện NV Thư viện 
86 1 Ngô Thị Liên 19/06/1977 Nữ ĐH Anh văn Thiết bị
87 2 Nguyễn Thị Loan 01/03/1985 Nữ ĐH Tin học Thiết bị
88 6 Nguyễn Thị Vân Anh 03/10/1984 Nữ Trung cấp tin học, văn thư NV Văn phòng
89 5 Ngô Thị Kim Hà 30/07/1968 Nữ ĐH Tài chính Kế toán NV Kế toán
90 4 Chu Đình Minh Tưởng 11/05/1970 Nam Trung cấp Điều dưỡng NV Y tế
  Hợp đồng 68        
91 1 Nguyễn Thị Thúy 07/01/1971 Nữ Lớp 12/12 NV Phục vụ
92 2 Nguyễn Đức Sơn 21/12/1966 Nam Lớp 12/12 NV Bảo vệ
93 3 Nguyễn Đức Toàn 18/02/1976 Nam Lớp 12/12 NV Bảo vệ
94 4 Nguyễn Đức Trung 28/02/1976 Nam Trung cấp nghề NV Bảo vệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:

(+84)

Tư vấn tuyển sinh 01

Tel: 024.62813027

Tư vấn tuyển sinh 01

Tel: 024.62813028

Liên kết website

Bản đồ đường đi

Bản đồ đường đi trung học phổ thông cầu giấy

Thống kê truy cập

Đang online:4

Đã truy cập:971290